مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

ماه: آذر 1394

9 آذر 1394 ﺗﻠﻔﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﻕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﻕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ! ﺑﻮﻕ ﯾﮏ ﺭﯾﺰ ﻭ ﺩﺍﺋﻤﯽ. ﺯﻧﮓ ﻫﻢ…

8 آذر 1394 سندرم گروگانگیری

گاهی گمان می کنم که سندرم گروگانگیری، سندرم مشترک خیلی از ماهاست. اسمش را به تطهیر گذاشته ایم عشق تا…

7 آذر 1394 اول مهر

اول مهر 67 : همه کلاس اولی ها گریه می کردند. من چسبیده بودم به مامانم و غش غش می…

6 آذر 1394 ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست

چند روزی است که رقص واژه‌های ابتهاج با صدای آسمانی محمد اصفهانی توی سرم ولوله ای بپا کرده که ای…