مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

ماه: مهر 1397

16 مهر 1397 روز کودک

در برلین شرقی، پدرها و مادرها فرزندان‌شان را یواشکی روی دست می‌گرفتند تا پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایشان، از آن طرف دیوار،…

11 مهر 1397 قدر آدم‌های عزیز زندگی‌تان بدانید….

مامان پروانه عزیز امروز فیلم گریه‌داری دیدم از دختری که داشت به مادر پیرش غذا می‌داد. مادره اول‌های فیلم، بی‌‌حواس…