مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

ماه: دی 1399

6 دی 1399 هیچ‌کس نمی‌تواند جای دیگری را بگیرد

هیچ‌کس نمی‌تواند جای دیگری را بگیرد. هیچ‌کس. در هیچ‌جایگاهی. حضور پدر؛ اینکه بدانی شماره‌ای در تلفن داری که می‌توانی بگیری…

18 آذر 1399 سرما ‌می‌خوری

در اپیزود نخست رادیو راه، مجتبا از جستجوی انسان برای مجیکال آتر، یا دیگری شگفت انگیز می‌گوید. از تجربه‌ی یافتن…