مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

ماه: آذر 1400

6 آذر 1400 آب و آسیاب

ما چی بگیم آب به آسیاب دشمن نمی‌شه، رفیق؟ حالا که آبی هم در کار نیست و شما می‌دونستید. ما…

1 آذر 1400 توضیح واضحات…

شما همه‌چیز را نمی‌دانید. اما شاید روزی از آن کوچه‌ی یک‌طرفه‌ بگذرید. و اگر دعای پدرمادر پشت‌تان باشد، هیچ کدام…

1 آذر 1400 توضیح واضحات…

توضیح واضحات… شما همه‌چیز را نمی‌دانید. اما شاید روزی از آن کوچه‌ی یک‌طرفه‌ بگذرید. و اگر دعای پدرمادر پشت‌تان باشد،…

29 آبان 1400 سگ اصحاب کهف

سگ اصحاب کهف من نمی‌دانم خبرهای مربوط به طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات چقدر واقعیت دارد. ترجیح…