مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

ماه: اسفند 1394

11 اسفند 1394 مواظب باش کسی نرنجد

من آدم سر دو راهی ماندن نیستم. انتخاب هایم همیشه مشخص است. مجبور شوم بین ماندن و رفتن، کوله ام…

11 اسفند 1394 آدم باید گاهی خودش را بمیراند

آدم باید گاهی خودش را بمیراند. بنشیند بالای سر خودِ مرده اش. فاتحه بخواند و چند قطره ای اشک بریزد….