مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

ماه: آبان 1398

12 آبان 1398 چون رسیدی وصل است

شما او را نمی‌شناسید. شما او را در آغوش نگرفته‌اید. شما او را به اسم کوچک صدا نکرده‌اید. به‌شما نگفته‌است…