مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

ماه: مهر 1400

3 مهر 1400 دایناسوربودگی

ویزایش که آمد، برای دیدار آخر توی پارک ژوراسیک وعده کردیم. میانِ ربات‌های بزرگی از دایناسورها که با فشاردادن دکمه‌ای،…

3 مهر 1400 دایناسوربودگی

دایناسوربودگی ویزایش که آمد، برای دیدار آخر توی پارک ژوراسیک وعده کردیم. میانِ ربات‌های بزرگی از دایناسورها که با فشاردادن…

31 شهریور 1400 شاه پریشون‌

الهه، وقت خواب برای عسل قصه «دختر شاهِ پریون» را گفته. اما…

31 شهریور 1400 خواستگاری زهرا

برای زهرا که قرار بود خواستگار بیاید، مامان به بابا گفت «برویم از سمساری، مبل کرایه کنیم.»