مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

ماه: آبان 1400

8 آبان 1400 رفع ممنوعیت از کلمات…

رفع ممنوعیت از کلمات… رمانم که چاپ شد، در نهایت افسردگی بودم. هنوز نمی‌توانستم خودم را از زیر سایه‌ی سنگین…

8 آبان 1400 رفع ممنوعیت از کلمات

رمانم که چاپ شد، در نهایت افسردگی بودم. هنوز نمی‌توانستم خودم را از زیر سایه‌ی سنگین تصاویرهولناک تشییع جنازه‌ی غریبه‌ها…

4 آبان 1400 هزارتوی درونگرا بودن

هزارتوی درونگرا بودن شما که غریبه نیستید. سه کلمه را به هم چسباندند که «پسرِمامانْ‌پروانه» و با نمایشی دلسوزانه، خواستند…

4 آبان 1400 هزارتوی درونگرا بودن

شما که غریبه نیستید. سه کلمه را به هم چسباندند که «پسرِمامانْ‌پروانه» و با نمایشی دلسوزانه، خواستند مرا به راه…