مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

ماه: آبان 1400

8 آبان 1400 رفع ممنوعیت از کلمات

رمانم که چاپ شد، در نهایت افسردگی بودم. هنوز نمی‌توانستم خودم را از زیر سایه‌ی سنگین تصاویرهولناک تشییع جنازه‌ی غریبه‌ها…

4 آبان 1400 هزارتوی درونگرا بودن

شما که غریبه نیستید. سه کلمه را به هم چسباندند که «پسرِمامانْ‌پروانه» و با نمایشی دلسوزانه، خواستند مرا به راه…

24 مهر 1400 آموخته بودن

همه‌ی آن‌هایی که می‌شناسیم ما را به گونه‌ای آموخته‌ی خودشان می‌کنند. آشنا به کلمات، رفتارها‌ و احساسات‌شان. مثلن یاد می‌گیریم…

17 مهر 1400 درباره‌ی نارنگی

مامان بزرگه می‌گفت پوست نارنگیو می‌ندازه خونه‌ی در و همساده. بابا می‌گفت اگه بخواد اینطوری کنه، می‌برم پرورشگاه، تحویلش می‌دم….