مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

کتاب‌ها

روز تا انتشار رمان «ناگهان، ایران»

قلب نارنجی فرشته

مجموعه داستان
چاپ 13

اعترافات هولناک لاک‌پشت مرده

رمان
چاپ 9